Số lượng học sinh

Bảng giá iSchool


Lựa chọn số học sinh sử dụng

Dưới 500 học sinh


VNĐ 50K /năm
Lựa chọn

501-1500 học sinh


VNĐ 40K /năm

Lựa chọn

từ 1501 học sinh


VNĐ 30K /năm
Lựa chọn