TÍNH NĂNG

hệ thống thông tin trường học


tập trung, hiệu quả và dễ sử dụng

hệ thống thông tin trường học
Quản lý nhân sự, giáo viên

Quản lý giáo viên, nhân sự theo phòng ban chuyên môn. Tạo, gửi thông báo theo từng nhóm phù hợp. Nhập, xuất dữ liệu với các file sẵn có. Tạo mới, chuyển hoặc hủy bỏ thông tin nhân sự. Phân công giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu

Quản lý học sinh

Theo danh sách lớp. Xem thông tin. Điểm số, danh sách học sinh, thời khóa biểu, giáo viên, môn học. Gửi thông tin: Thông báo (email/ tin nhắn), điểm số, điểm danh, nhận xét, thời khóa biểu, nhập xuất dữ liệu.

Quản lý lớp học và đánh giá

Quản lý điểm số, gửi thông báo cho học sinh. Nhập xuất dữ liệu. Tính điểm tổng kết. Phân loại học lực hạnh kiểm.

Quản lý kỳ thi

Tạo mới kỳ thi, tạo phách và ghép phách, nhập và xem điểm kỳ thi, tính toán và xếp loại, gửi thông báo, thống kê kỳ thi, thống kê toàn bộ.

Quản lý thông tin người dùng

Toàn bộ thông tin người dùng, gồm các nhóm chính như giáo viên, ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, ban chấp hành đoàn đội.

Lịch sử hoạt động

Nhà trường có thể dễ dàng truy xuất các hoạt động trong quá khứ dễ dàng và theo chuyên mục mình muốn.

Thống kê báo cáo

Thống kê theo thời gian thực hoạt động tổng thể hoặc từng phần theo từng giai đoạn thời gian. Thống kê liên quan đến học sinh, giáo viên, điểm số, kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, dùng để đánh giá chất lượng hoạt động hoặc hỗ trợ cho kế hoạch kỳ học tới.

Quản lý tin nhắn

Quản lý danh sách theo cách phân loại đối tượng nhắn tin, nội dung tin nhắn, lịch nhắn tin (đột xuất hoặc theo định kỳ).

Nhập học và tốt nghiệp

Quản lý thông tin nhập học và tốt nghiệp của học sinh, lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với nhà trường hoặc theo chính sách giáo dục từng năm.